Všeobecné obchodné podmienky

upravujúce právne vzťahy v oblasti predaja a dodávky nábytku vyrábaného na mieru a v oblasti služieb a prác týkajúcich sa interiérového dizajnu a vizualizácie

 

 

 

 

Vymedzenie základných pojmov a definície

(A)   Akceptácia je akceptovanie finálnych podmienok Objednávky Kupujúcim. Kupujúci je povinný akceptovať Predávajúcemu Konečnú cenu, ako aj ostatné údaje podľa bodu 3.7 týchto VOP.

(B)    Cenník vyjadruje aktuálne ceny Predávajúceho za jednotlivý Tovar a za jednotlivé poskytované služby a práce.

(C)    Dotknutá osoba je na účely Zákona o ochrane osobných údajov Kupujúci v prípade, ak je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom v rozsahu tých osobných údajov, ktoré sa netýkajú identity podnikateľa (napr. osobný email, telefónne číslo, adresa trvalého pobytu odlišná od miesta podnikania zapísaného v príslušnom registri a pod.).

(D)   Elektronická komunikácia predstavuje komunikáciu medzi Zmluvnými stranami prostredníctvom emailu alebo faxu. Telefonická komunikácia sa považuje za elektronickú komunikáciu iba v prípade, ak to tieto VOP alebo Zmluvná dokumentácia pripúšťajú.

(E)    Konečná cena je cena, ktorá bola dohodnutá buď (i) na základe (za)merania a obhliadky miesta, kam je Tovar určený a/alebo miesta, s ktorým súvisí vykonanie objednaných Služieb a prác alebo (ii) priamo v Objednávke, ak sa nevykonáva (za)merania a obhliadka miesta, kam je Tovar určený a/alebo miesta, s ktorým súvisí vykonanie objednaných Služieb a prác, a predstavuje konečnú kúpnu cenu za Tovar a/alebo cenu za Služby a práce. Konečná cena sa môže od Predbežnej ceny líšiť iba na zaklade zamerania miesta, kam je Tovar určený (na základe ktorého boli namerané iné hodnoty ako tie, ktoré boli Predávajúcemu oznámené pri Objednávke Tovaru a/alebo Služieb a prác); Konečná cena sa v takomto prípade môže navýšiť maximálne o 10% oproti Predbežnej cene. V prípade, ak Kupujúci požaduje dodatočné zmeny Objednávky v čase, kedy je ešte možné takéto zmeny vykonať, tak Konečná cena sa upraví podľa požadovaných zmien, pričom túto Konečnú cenu musí Kupujúci akceptovať.

(F)    Kupujúci je fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s Predávajúcim Kúpnu zmluvu alebo akúkoľvek inú zmluvu, ktorej predmetom je dodanie alebo predaj Tovaru a/alebo poskytnutie a vykonanie Služieb a prác. Kupujúci je konečným užívateľom Tovaru. V prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba, vzťahujú sa na ňu príslušnú zákonné ustanovenia o ochrane spotrebiteľa.

(G)    Kúpna cena je cena dohodnutá ako Konečná cena za Tovar.

(H)   Občiansky súdny poriadok je zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

(I)     Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

(J)     Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

(K)   Objednávka je vyhotovená na základe požiadaviek Kupujúceho ako podklad pre určenie Predbežnej ceny Tovaru a/alebo Služieb a prác a pre vykonanie následného presného (za)merania a obhliadku miesta, kam je Tovar určený a/alebo miesta, s ktorým súvisí vykonanie objednaných Služieb a prác. Objednávka má povahu (i) písomnej objednávky alebo (ii) elektronickej objednávky prostredníctvom emailu. Objednávka musí čo najpresnejšie vymedzovať Tovar a/alebo Služby a práce, ktoré má Predávajúci Kupujúcemu dodať a/alebo poskytnúť. Presný obsah Objednávky a jej náležitosti sú bližšie špecifikované v týchto VOP.

(L)    Oznámenie je akékoľvek oznámenie informácie alebo zmeny druhej Zmluvnej strane, výpoveď, odstúpenie od zmluvy, zaslanie výzvy, upomienky alebo faktúry podľa týchto VOP alebo Zmluvnej dokumentácie.

(M)  Predávajúci je právnická osoba DIVENDOOR, s.r.o., sídlo: Šaštínska 8, 841 04 Bratislava, IČO: 31 382 517, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 7818/B, DIČ: 2020346526, IČ DPH: SK2020346526, číslo účtu: SK54 7500 0000 0008 0210 6333, vedený v banke ČSOB, a.s., ktorý dodáva a predáva Tovar a/alebo poskytuje a vykonáva Služby a práce.

(N)   Predbežná cena je cena, ktorá je predbežne stanovená pri Objednávke Tovaru a/alebo Služieb a prác. Predbežná cena sa môže líšiť od Konečnej ceny, ktorá bude upresnená po príslušnom presnom (za)meraní a obhliadke miesta, kam je Tovar určený a/alebo miesta, s ktorým súvisí vykonanie objednaných Služieb a prác.

(O)   Prevádzkovateľ je na účely Zákona o ochrane osobných údajov Predávajúci.

(P)    Reklamačný poriadok je samostatný dokument, ktorý upravuje postup Predávajceho a Kupujúceho pri Reklamácii Tovaru a služieb a prác v prípade, že napriek všetkému úsiliu Predávajúceho o zachovanie vysokej kvality ponúkaného Tovaru a Služieb a prác, vznikne na strane Kupujúceho oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady. Reklamačným poriadkom Predávajúci zároveň informuje Kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia Reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno Reklamáciu uplatniť. Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v mieste podnikania Predávajúceho a je zverejnený na jeho internetovej stránke www.divendoor.sk. Momentom uzatvorenia Zmluvy Kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený s Reklamačným poriadkom.

(Q)   Reklamácia je písomný podnet Kupujúceho adresovaný Predávajúcemu, ktorým sa Kupujúci domáha práva a nároku vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady Tovaru a/alebo poskytnutých služieb a prác a/alebo práva a nároku vyplývajúceho zo Záruky poskytnutej Predávajúcim, pričom reklamovaná vada trvá v čase uplatnenia reklamácie. Kupujúci postupuje v prípade reklamácie podľa Reklamačného poriadku a Záručných podmienok. Účelom reklamácie je predovšetkým dosiahnuť, aby boli zistené vady odstránené.

(R)    Služby a práce sú všetky služby a práce vykonávané v súvislosti s Tovarom Predávajúceho, a to najmä, ale nielen, inštalácia, úprava, údržba, oprava alebo demontáž na základe Objednávky alebo Reklamácie v Záručnej dobe, ako aj ďalšie služby a práce, t.j. interiérové návrhy (interiérový dizajn) a vizualizácie poskytované Predávajúcim pre Kupujúceho na základe jeho požiadaviek v písomnej alebo elektronickej forme, ktoré Predávajúci Kupujúcemu poskytol a s ktorých poskytnutím a vykonaním Predávajúci súhlasil.

(S)    Tovar je produkt - nábytok na mieru alebo iný nábytok podľa aktuálnej ponuky Predávajúceho, ktorý Predávajúci predáva a dodáva Kupujúcemu podľa požiadoviek Kupujúceho, a ktorý je vo vlastníctve Predávajúceho. Produkty Predávajúceho sa môžu podľa jeho uváženia a v súlade s týmito VOP meniť.

(T)    Vyššia moc sú všetky skutočnosti alebo prekážky, ktoré nezáviseli od vôle Zmluvnej strany a ohľadne ktorých nebolo možné rozumne očakávať, že by s nimi Zmluvná strana počítala v čase uzavretia Zmluvy alebo že by takéto skutočnosti alebo prekážky alebo ich dôsledky odvrátila alebo prekonala. Za vyššiu moc sa považujú aj skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné zo strany Predávajúceho, ktoré majú vplyv na vyhotovenie alebo dodanie Tovaru ako napr.: štrajky, katastrofy, havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, branná pohotovosť štátu a iné opatrenia orgánov verejnej moci a i..

(U)   Zákona o ochrane osobných údajov je zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z..

(V)    Záloha za Tovar je, keď Kupujúci je povinný po vyhotovení a doručení Objednávky a pred zameraním Tovaru zaplatiť Predávajúcemu vopred 60 % Predbežnej ceny (v prípade ak sa podľa týchto VOP nevykonáva (za)meranie a obhliadka miesta, kam je Tovar určený, tak 60% Konečnej ceny), a to v hotovosti do pokladne Predávajúceho, priamym vkladom, resp. bankovým prevodom na bankový účet Predávajúceho alebo platobnou kartou akceptovatenou Predávajúcim.

(W)  Záloha za Služby a práce znamená, že v prípade, ak je predmetom Objednávky vykonanie Služieb a prác, tak je Kupujúci povinný po vyhotovení a doručení Objednávky zaplatiť Predávajúcemu vopred 50 % Predbežnej ceny (v prípade ak sa podľa týchto VOP nevykonáva (za)meranie a obhliadka miesta, s ktorým súvisí vykonanie objednaných Služieb a prác, tak 50% Konečnej ceny), a to v hotovosti do pokladne Predávajúceho, bankovým prevodom na bankový účet Predávajúceho alebo platobnou kartou akceptovatenou Predávajúcim.

(X)    Záručná doba je doba, počas ktorej Predávajúci poskytuje Kupujúcemu Záruku, a ktorá začína plynúť prevzatím Tovaru Kupujúcim alebo vykonaním Služieb a prác, pokiaľ Záručné podmienky neustanovujú inak.

(Y)    Záručné podmienky predstavujú podmienky, za ktorých Predávajúci poskytuje Kupujúcemu Záruku na Tovar a Služby a práce a za ktorých môže Kupujúci uplatňovať svoje práva vyplývajúce zo Záruky. Záručné podmienky taktiež upravujú postup pri zaobchádzaní s Tovarom, jeho inštaláciu a údržbu, ktorých dodržiavanie je Kupujúci povinný zachovávať v záujme uplatnenia Záruky.

(Z)    Záručný list je dokument, t.j. faktúra a dodací list, ktorý je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu.

(AA)           Záruka je zodpovednosť Predávajúceho za vady, ktoré sa vyskytnú do určenej alebo dojednanej doby po prevzatí Tovaru alebo vykonaní Služieb a prác, t.j. v Záručnej dobe. Predávajúci poskytuje Záruku v súlade s Občianskym zákonníkom. Pravidlá a rozsah poskytnutej Záruky sú bližšie upravené v Reklamačnom poriadku, Záručných podmienkach a Záručnom liste.

(BB)Zmluvná dokumentácia predstavuje súhrn všetkých dokumentov, ako aj iných dojednaní vykonaných a dohodnutých v písomnej, faxovej, elektronickej alebo inej forme, ktoré tvoria právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to najmä, ale nielen tieto VOP, Objednávkový list, Reklamačný poriadok, Záručné podmienky,.

(CC)Zmluvné strany / Zmluvná strana sú/je Predávajúci a Kupujúci alebo ekvivalentné pojmy či označenia jednotlivých strán v závislosti od typu a predmetu Zmluvy a zmluvného vzťahu alebo ich právni nástupcovia.

(DD)           Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva alebo zmluva o dodávke Tovaru uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je záväzok Predávajúceho dodať Tovar a/alebo Služby a práce na základe Objednávky Kupujúceho a záväzok Kupujúceho zaplatiť cenu za Tovar a/alebo Služby a práce podľa platného Cenníka. Zmluvou sa tiež rozumie akákoľvek iná zmluva, ktorej predmetom je dodanie a predaj Tovaru Predávajúceho alebo poskytnutie a/alebo vykonanie Služieb a prác. Ak nebola uzatvorená žiadna predchádzajúca zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, za kúpnu zmluvu alebo zmluvu o dodávke Tovaru sa tiež považuje Záväzná objednávka Tovaru.

1         Úvodné ustanovenia

1.1    Predávajúci vydáva tieto VOP za účelom upravy vzťahov medzi Kupujúcim a Predávajúcim v oblasti kúpy a predaja Tovaru, t.j. nábytku na mieru podľa požiadoviek Kupujúceho a poskytovanie Služieb a prác v oblasti interiérového dizajnu a vizualizácie.

1.2    Tieto VOP sa aplikujú na všetky Zmluvy a Objednávky, ktoré Predávajúci uzatvára alebo uzatvoril s fyzickou osobou, s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou - podnikateľom za účelom akéhokoľvek dodania Tovaru alebo Služieb a prác.

1.3    Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito VOP, Zmluvou, Objednávkovým listom, platným Cenníkom, pokynmi Predávajúceho, s ktorými bol Kupujúci oboznámený, ostatnou Zmluvnou dokumentáciou a pokiaľ niečo nie je týmito dokumentmi a pokynmi upravené, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom.

2         Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

2.1    Okrem už práv uvedených v týchto VOP má Predávajúci právo najmä odmietnuť návrh na uzatvorenie Zmluvy s Kupujúcim aj bez uvedenia dôvodu.

2.2    Predávajúci je povinný:

a.   po nadobudnutí účinnosti Zmluvy dodávať Tovar a/alebo Služby a práce objednané na základe Objednávkového listu a na základe pokynov Kupujúceho v súlade s platnými právnymi predpismi a riadne a včas,

b.   predkladať Kupujúcemu prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie Tovaru a Služieb a prác, pokial' z ich povahy nevyplýva, že vyúčtovanie nie je potrebné; na požiadanie Kupujúceho poskytovať aj podrobné údaje o jednotlivých Službách a prácach,

c.    informovať Kupujúceho o zmenách VOP, platného Cenníka, Reklamačného poriadku ako aj ďalších dokumentoch a skutočnostiach podstatných pre plnenie podmienok zo Zmluvy.

2.3    Okrem už práv uvedených v týchto VOP má Kupujúci právo:

a.   na dodanie Tovaru a poskytnutie Služieb a prác v rozsahu dohodnutom v Zmluve, v Objednávkovom liste a za cenu podľa platného Cenníka, a to na území Slovenskej republiky,

b.   na bezplatné odstránenie vád Tovaru a poskytnutých Služieb a prác, ktoré nezavinil, a za ktoré zodpovedá Predávajúci podľa platných právnych predpisov alebo ktoré si Kupujúci oprávnene uplatňuje v rámci Reklamácie v Záručnej dobe,

c.    byť informovaný o všetkých zmenách VOP, platného Cenníka, Reklamačného poriadku ako aj ďalších dokumentoch a skutočnostiach podstatných pre plnenie podmienok zo Zmluvy,

d.   právo žiadať od Predávajúceho podrobné vyúčtovanie Tovaru a Služieb a prác a podrobné údaje o jednotlivých výkonoch, pokial' z ich povahy nevyplýva, že vyúčtovanie nie je potrebné.

3         Objednávka tovaru a Služieb a prác

3.1    Kupujúci si objednáva Tovar a Služby a práce od Predávajúceho prostredníctvom Objednávky, a to spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP. Iný spôsob objednania Tovaru a Služieb a prác je možný iba po vzájomnej dohode Zmluvných strán.

3.2    Kupujúci najprv uskutoční u Predávajúceho Objednávku osobne v písomnej forme na prevádzke Predávajúceho alebo v elektronickej forme prostredníctvom emailu zaslaného na emailovú adresu atrium@divendoor.sk, tpd@divendoor.sk, info@divendoor.sk, vyroba@divendoor.sk. Kupujúci je oprávnený vykonať Objednávku aj telefonicky na telefónnom čísle: +421 903 776 114 (tpd), +421 911 776 114 (atrium), +421 903 772 015 (veľkoobchod). V prípade, že je Objednávka uskutočnená telefonicky, je potrebné Objednávku potvrdiť prostredníctvom emailu zaslaného na  vyššie uvedené emailové adresy alebo osobne na prevádzke Predávajúceho najneskôr do 7 (slovom: siedmich) dní od telefonickej Objednávky.

3.3    Kupujúci si môže telefonicky overiť doručenie a stav svojej Objednávky na telefónnom čísle: +421 903 776 114 (tpd), +421 911 776 114 (atrium), +421 903 772 015 (veľkoobchod). alebo prostredníctvom emailu zaslaného na emailovú adresu atrium@divendoor.sk, tpd@divendoor.sk, info@divendoor.sk, vyroba@divendoor.sk.

3.4    Na základe Objednávky je Kupujúcemu stanovená Predbežná cena. Kupujúci je povinný po doručení Objednávky a pred zameraním Tovaru zaplatiť Predávajúcemu Zálohu za Tovar a/alebo Zálohu za Služby a práce. Zaplatením Zálohy za Tovar a/alebo Zálohy za Služby a práce sa Objednávka považuje za záväznú a zároveň sa to považuje za uzatvorenie Zmluvy.

3.5    Po zaplatení Zálohy za Tovar a/alebo Zálohy za Služby vykoná Predávajúci u Kupujúceho (za)meranie a obhliadku miesta, kam je Tovar určený a/alebo miesta, s ktorým súvisí vykonanie objednaných Služieb a prác a zároveň oznámené predbežné dodanie a montáž Tovaru a/alebo vykonanie Služieb a prác. Kupujúci je povinný byť prítomný pri zameraní a obhliadke miesta, kam je Tovar určený a/alebo miesta, s ktorým súvisí vykonanie objednaných Služieb a prác, alebo je povinný zabezpečiť osobu, ktorá je oprávnená sprístupniť takéto miesto a prijímať zmeny Objednavky. Táto osoba musí byť plne spôsobilá na právne úkony.

3.6    Miesto, kam je Tovar určený musí byť pred jeho zameraním pripravené tak, aby po zameraní už neboli vykonávané žiadne stavebné úpravy, ktoré by zmenili rozmery tohto miesta, najmä musí byť položená podlaha (parkety / koberec / kachličky), nasadené zárubne; a miesto musí byť vypratané a pripravené na zameranie z každej strany.

3.7    Na základe (za)merania a obhliadky podľa bodu 3.5 týchto VOP bude Kupujúcemu prostredníctvom emailu alebo priamo na prevádzke Predávajúceho Kupujúcemu oznámené nasledovné:

a.   Konečná cena spolu s finálnym rozpočtom,

b.   spôsob platby a výška čiastky na doplatenie zvyšnej časti Konečnej ceny,

c.    dátum dodania a montáže,

d.   miesto dodania.

K uvedeným údajom sa vyžaduje ich Akceptácia Kupujúcim.

3.8    V prípade, ak u Kupujúceho nebude vykonané žiadne (za)meranie a obhliadka miesta, kam je Tovar určený a/alebo miesta, s ktorým súvisí vykonanie objednaných Služieb a prác, vyhotoví sa Objednávka s Konečnou cenou. Kupujúcí je v takomto prípade povinný zaplatiť po vyhotovení a doručení Objednávky s Konečnou cenou Zálohu za Tovar a/alebo Zálohu za Služby. Pre tento prípad, zaplatením Zálohy za Tovar a/alebo Zálohy za Služby a práce sa Objednávka považuje za záväznú a zároveň sa to považuje za uzatvorenie Zmluvy. Kupujúcemu budú súbežne s Objednávkou alebo najneskôr do 5 (slovom: piatich) dní oznámené všetky údaje podľa bodu 3.7 týchto VOP, pričom sa vyžaduje ich Akceptácia zo strany Kupujúceho.

3.9    Bez Akceptácie nie je možné dodanie Tovaru a/alebo Služieb a prác. Kupujúci je povinný vykonať Akceptáciu bezodkladne, v opačnom prípade Predávajúci neručí za dodržanie stanovených termínov a je oprávnený ich prispôsobiť podľa aktuálnych možností.

Objednávka tovaru

3.10Objednávka, ktorou sa objednáva Tovar obsahuje nasledovné náležitosti:

a.   meno a priezvisko / Obchodné meno Kupujúceho,

b.   email Kupujúceho (ak Kupujúci chce komunikovať aj prostredníctvom emailu),

c.    trvalé bydlisko / sídlo/ miesto podnikania Kupujúceho,

d.   špecifikáciu druhu / typu, množstva objednávaného Tovaru,

e.   predbežný termín zamerania a obhliadky miesta dodania Tovaru a/alebo Služby a práce,

f.       predbežný termín dodania a montáže,

g.   spôsob odberu Tovaru,

h.   miesto dodania Tovaru,

i.        Predbežnú alebo Konečnú cenu,

j.        dohodnutý spôsob platby,

k.   meno, priezvisko, bydlisko / pracovisko, telefonický kontakt, email, prípadne fax na osobu oprávnenú vybavovať objednávku Tovaru v mene Kupujúceho.

Objednávka Služieb a prác

3.11Objednávka, ktorou sa objednávajú Služby a práce obsahuje nasledovné náležitosti:

a.   meno a priezvisko / Obchodné meno Kupujúceho,

b.   email Kupujúceho (ak Kupujúci chce komunikovať aj prostredníctvom emailu),

c.    trvalé bydlisko / sídlo / miesto podnikania Kupujúceho,

d.   špecifikáciu druhu / typu, množstva Tovaru, v súvislosti s ktorým majú byť vykonané Služby a práce alebo čo najbližšiu špecifikáciu iných Služieb a prác,

e.   údaj, či ide o Reklamáciu v Záručnej dobe,

f.       predbežný termín vykonania Služieb a prác,

g.   miesto vykonania Služieb a prác,

h.   meno, priezvisko, bydlisko / pracovisko, telefonický kontakt, email, prípadne fax na osobu oprávnenú vybavovať konkrétnu objednávku v  mene Kupujúceho.

3.12Predávajúci odlišuje Objednávku Služieb a prác, ktorá má byť (i) vykonaná ako Reklamácia v Záručnej dobe (ii) od Objednávky Služieb a prác, ktorá má byť spoplatnená podľa Cenníka. Predávajúci ma tiež právo poskytnúť vykonanie Služieb a prác bezplatne alebo v rámci Kúpnej ceny Tovaru.

3.13Pri objednávke Služieb a prác, ktorá má byť vykonaná ako Reklamácia v Záručnej dobe, Predávajúci a Kupujúci postupujú podľa Reklamačného poriadku. Veci neupravené Reklamačným poriadkom sa riadia ustanoveniami týchto VOP, ktoré popisujú objednávanie a vykonávanie Služieb a prác.

4         Kúpa tovaru, nadobudnutie a výhrada vlastníctva, nebezpečenstvo škody

Kúpa tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

4.1    Zmluva, ktorej predmetom je kúpa, predaj a dodávka Tovaru a ktorá spĺňa všetky náležitosti stanovené pre Objednávku Tovaru podľa týchto VOP, nadobúda účinnosť dňom zaplatenia Zálohy za Tovar a/alebo Zálohy za Služby. V prípade, ak je Zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak.

4.2    Doručenie Objednávky Kupujúcim Predávajúcemu predstavuje návrh na uzatvorenie Zmluvy.

NADOBUDNUTIE A VÝHRADA VLASTNÍCTVA

4.3    Ak k dodaniu Tovaru dôjde pred úhradou celej Kúpnej ceny, Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až okamihom úhrady celej Kúpnej ceny za dodaný Tovar.

4.4    Tovar zostáva až do úplného uhradenia Kúpnej ceny vo vlastníctve Predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje Tovar, ktorý je vo vlastníctve Predávajúceho a primeraným spôsobom skladovať a chrániť pred poškodením, znehodnotením, zničením alebo krádežou.

4.5    Kupujúci je povinný až do doby, kým sa stane vlastníkom Tovaru na svoje náklady Tovar udržiavať v riadnom stave a chrániť ho pred poškodením. V prípade akéhokoľvek poškodenia Tovaru alebo jeho znehodnotenia je Kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť bezodkladne Predávajúcemu.

4.6    V prípade, že Kupujúci, ktorý nenadobudol k Tovaru vlastnícke právo Tovar poškodí, je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky náklady spojené s opravou a/alebo poškodením Tovaru. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.

4.7    Kupujúci je vždy povinný zaobchádzať s Tovarom šetrne a Tovar používať len na účel, na ktorý je určený, v súlade s účelom jeho využitia, návodom na používanie, s pokynmi Predávajúceho a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

4.8